LHK

Eetilise tegevuse põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. MTÜ Lonkava Hundi Kojal on selge ja arusaadav missioon: keskaegse Euroopa kultuuri, käsitöö, sõjanduse ja eluolu uurimine ja tutvustamine.
MTÜ Lonkava Hundi Koda järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2. MTÜ Lonkava Hundi Koda väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. MTÜ Lonkava Hundi Koda kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. MTÜ Lonkava Hundi Koda kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. MTÜ Lonkava Hundi Koda peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. MTÜ Lonkava Hundi Koda püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. MTÜ Lonkava Hundi Koda, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. MTÜ Lonkava Hundi Koda ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. MTÜ Lonkava Hundi Koda, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. MTÜ Lonkava Hundi Koda ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. MTÜ Lonkava Hundi Koda kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. MTÜ Lonkava Hundi Koda lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. MTÜ Lonkava Hundi Koda annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. MTÜ Lonkava Hundi Koda peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. MTÜ Lonkava Hundi Koda avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon MTÜ Lonkava Hundi Koja missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
16. MTÜ Lonkava Hundi Koda suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. MTÜ Lonkava Hundi Koda on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. MTÜ Lonkava Hundi Koda on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. MTÜ Lonkava Hundi Koda ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. MTÜ Lonkava Hundi Koda peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. MTÜ Lonkava Hundi Koda austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. MTÜ Lonkava Hundi Koda tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. MTÜ Lonkava Hundi Koda ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.